2224 Vedení místní elektrická a telekomunikační

2224 Vedení místní elektrická a telekomunikační

52 250.č4

Z: – vedení místní elektrická nadzemní nebo podzemní (kabelová) (VN, NN) – vedení elektrická trakční (vedení trolejová vleček, vedení trolejová drah kolejových městských, vedení trolejová pro trolejbusy MHD) – vedení (sítě) místní telekomunikační nadzemní nebo podzemní (např. traťová, síťová, spojovací, zprostředkovací, účastnická, sítě pro informatiku, řídící sítě pro jednotný čas, veřejné požární hlásiče apod.) – související pomocná zařízení (trafostanice a měnírny proudu, rozvodny místní elektrické venkovní apod.) – veřejné osvětlení (pokud není z důvodu malého rozsahu přiřazeno k jinému stavebnímu dílu)
ZT: – místní rozvody kabelové televize
N: – tunely, štoly, kolektory pro umístění trubních vedení (2142) – osvětlení pozemních komunikací (2112, 2122)
Třídění na 5. a 6. místě:
Vedení místní VN venkovní nadzemní
Vedení místní NN venkovní nadzemní
Vedení místních železnic a drah kolejových trakční (trolejová)
Vedení místních drah nekolejových trakční (trolejová)
Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.
Vedení místní VN podzemní
Vedení místní NN podzemní
Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.
Vedení místní elektrická podzemní j. n.
Chráničky vedení místních podzemních
Šachty vedení místních podzemních
Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních
Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová, síťová
Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací
Vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací
Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická
Vedení rozhlasu po vedení
Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – nadzemní
Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.
Vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová
Vedení kabelová místní podzemní spojovací
Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací
Vedení kabelová místní podzemní účastnická
Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě apod.) – podzemní
Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné požární hlásiče, napájecí sítě rozhlasu, návěštní apod.) – podzemní
Vedení kabelová místní podzemní speciální
Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – podzemní
Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.
Ostatní díla pro energetiku – základy apod. energetických zařízení
Podzemní stavby pro energetiku
Oplocení staveb 2224
Osvětlovací síť vnější staveb 2224