2412 Ostatní stavby pro sport a rekreaci

2412 Ostatní stavby pro sport a rekreaci

52 279.č2

Z: – dětská a školní hřiště – zábavní nebo rekreační (oddechové) parky ostatní zařízení umístěná ve volné přírodě (např. lyžařské tratě, sedačkové lanovky, vleky, sportovní aerokluby a letiště, jezdecká střediska, sportovní loděnice, přístavy pro plachetnice, jachty a sportovní čluny, plážová zařízení)
ZT: – voliéry a podobné stavby v zoologických zahradách – skleníky v botanických zahradách – zahrady a parky j. n.
N: – horské boudy (1212) – stanice lanovek (1241) – víceúčelové budovy a haly užívané zejména pro veřejnou zábavu (1261) – budovy zoologických a botanických zahrad (1261) – budovy a haly sportovní (1265)
Třídění na 5. a 6. místě:
Parky a zahrady
Dětská a školní hřiště
Plochy lyžařských tratí
Plochy nekrytých kluzišť
Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a sportovní lodě
Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
Oplocení staveb 2412
Osvětlovací síť vnější staveb 2412

 

2224 Vedení místní elektrická a telekomunikační

2224 Vedení místní elektrická a telekomunikační

52 250.č4

Z: – vedení místní elektrická nadzemní nebo podzemní (kabelová) (VN, NN) – vedení elektrická trakční (vedení trolejová vleček, vedení trolejová drah kolejových městských, vedení trolejová pro trolejbusy MHD) – vedení (sítě) místní telekomunikační nadzemní nebo podzemní (např. traťová, síťová, spojovací, zprostředkovací, účastnická, sítě pro informatiku, řídící sítě pro jednotný čas, veřejné požární hlásiče apod.) – související pomocná zařízení (trafostanice a měnírny proudu, rozvodny místní elektrické venkovní apod.) – veřejné osvětlení (pokud není z důvodu malého rozsahu přiřazeno k jinému stavebnímu dílu)
ZT: – místní rozvody kabelové televize
N: – tunely, štoly, kolektory pro umístění trubních vedení (2142) – osvětlení pozemních komunikací (2112, 2122)
Třídění na 5. a 6. místě:
Vedení místní VN venkovní nadzemní
Vedení místní NN venkovní nadzemní
Vedení místních železnic a drah kolejových trakční (trolejová)
Vedení místních drah nekolejových trakční (trolejová)
Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.
Vedení místní VN podzemní
Vedení místní NN podzemní
Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.
Vedení místní elektrická podzemní j. n.
Chráničky vedení místních podzemních
Šachty vedení místních podzemních
Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních
Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová, síťová
Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací
Vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací
Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická
Vedení rozhlasu po vedení
Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – nadzemní
Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.
Vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová
Vedení kabelová místní podzemní spojovací
Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací
Vedení kabelová místní podzemní účastnická
Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě apod.) – podzemní
Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné požární hlásiče, napájecí sítě rozhlasu, návěštní apod.) – podzemní
Vedení kabelová místní podzemní speciální
Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – podzemní
Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.
Ostatní díla pro energetiku – základy apod. energetických zařízení
Podzemní stavby pro energetiku
Oplocení staveb 2224
Osvětlovací síť vnější staveb 2224

 

2222 Vedení vody místní trubní

2222 Vedení vody místní trubní

52 250.č2

Z: – vedení místní trubní pro rozvod studené, teplé a horké vody, páry, stlačeného vzduchu (vč. pro účely požární a průmyslové) – vodárenské věže, přečerpávací stanice, úpravny vody – nádrže vod pozemní – vrty čerpací (studny vrtané) – studny j. n. a jímání vody – fontány, hydranty, kašny
ZT: – pozemní nádrže s umělým přítokem mimo přírodní tok – měrné objekty a rozdělovací objekty
N: – závlahová zařízení (2153) – místní kanalizace a čistírny odpadních vod (2223) – studny pro zakládání staveb (součást zakládaného stavebního díla) – fontány, hydranty, kašny apod., vedené jako kulturní památky (1273)
Třídění na 5. a 6. místě:
Sítě místní vodovodní rozvodné
Sítě průmyslové vody cirkulační
Vodovody požární
Sítě místní parovodní
Sítě místní teplovodní a horkovodní
Sítě místní vzduchovodní
Vedení vody místní trubní j. n.
Nádrže vod pozemní
Šachty místních vodovodních vedení 2222
Věžové zásobníky vody
Vrty čerpací (studny vrtané)
Studny j. n. a jímání vody
Fontány, hydranty, kašny
Oplocení staveb 2222
Osvětlovací síť vnější staveb 2222

 

2212 Vedení vody dálková trubní

2212 Vedení vody dálková trubní

52 241.č1

Z: – vedení dálková trubní povrchová nebo podzemní pro přepravu vody, teplé vody a páry – vedení dálková trubní kanalizační – sítě prameništní sběrné – řady dálkové násoskové, vzduchovodní apod. – nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov) – související čerpací stanice, přečerpávací stanice, úpravny vod, filtrovací a sedimentační nádrže – ostatní stavby vodního hospodářství vč. podzemních j. n. (kromě budov)
N: – nádrže vytvořené přehrazením vodního toku, nádrže přečerpávací energetické (horní) vč. armaturních komor (2152) – tunely, štoly, kolektory pro umístění trubních vedení (2142) – závlahové kanály, akvadukty (2153) – vodovodní přívodní potrubí (přípojky) pro obce vč. místní kanalizace (2222, 2223)
Třídění na 5. a 6. místě:
Řady vodovodní přívodní a zásobovací
Řady násoskové
Sítě prameništní sběrné
Řady parovodní
Řady teplovodní a horkovodní
Řady vzduchovodní, vzduchovody
Vedení vody dálková trubní j. n.
Vedení kanalizační dálková trubní
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov)
Šachty trubních vedení 2212
Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.
Oplocení staveb 2212
Osvětlovací síť vnější staveb 2212

 

2211 Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková trubní

2211 Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková trubní

52 241.č2

Z: – vedení dálková trubní povrchová, podzemní nebo podmořská pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu a ostatních chemických produktů
N: – plynovodní přívodní potrubí (přípojky) pro obce (2221) – námořní a říční terminály pro ropu a ostatní uhlovodíky (2303)
Třídění na 5. a 6. místě:
Ropovody
Plynovody
Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní
Vedení dálková trubní j. n.
Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu, ropy a ostatních produktů j. n. (kromě budov)
Šachty trubních vedení 2211
Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
Oplocení staveb 2211
Osvětlovací síť vnější staveb 2211

 

2130 Plochy letišť

2130 Plochy letišť

52 213

Z: – dráhy vzletové, přistávací a pojezdové (rolovací) – odbavovací plochy, plochy pro stání letadel
ZT: – související části těchto stavebních děl, jako např. oplocení, zábradlí, osvětlení, světelná a akustická signalizační a zabezpečovací zařízení apod.
N: – budovy řízení letového provozu (1241) – zařízení a technologie pro řízení letového provozu (SKP)
Třídění na 5. a 6. místě:
Dráhy vzletové a přistávací
Ostatní plochy letišť
Oplocení letišť
Osvětlovací síť letišť
Signalizační a zabezpečovací zařízení letišť

 

2121 Dráhy železniční dálkové

2121 Dráhy železniční dálkové

52 212.č1

Z: – spodek a svršek drah železničních celostátních, drah regionálních a železničních vleček – železniční výhybky, přejezdy, točny, přesuvny apod. Poznámka: Spodek drah železničních dálkových zahrnuje zemní těleso, odvodňovací zařízení, příkopy, ochranu svahů, malé zídky do výše 2 m a propustky. Hranicí mezi objektem „spodek“ a objektem „svršek“ je pláň horní plochy zemního tělesa (horní plocha násypu, dno zářezu), na které je uloženo kolejové lože. Svršek drah železničních dálkových – tratě – zahrnuje železniční svršek traťových kolejí, tj. kolejnice, upevňovadla, pražce a kolejové lože. Traťové koleje jsou ohraničeny krajními výhybkovými styky sousedních stanic. Svršek drah železničních dálkových – stanice – zahrnuje železniční svršek kolejí ve stanici, tj. kolejnice, upevňovadla, pražce a kolejové lože. Staniční koleje jsou omezeny krajními výhybkovými styky jedné stanice. Svršek drah železničních dálkových – výhybky – zahrnuje železniční výhybky a jim příbuzné konstrukce. Jsou to všechny druhy výhybek, kolejové křižovatky a speciální konstrukce železničního svršku (např. dilatační zařízení, zarážkové brzdy), doplňující konstrukce, např. označovací a ochranné zařízení, úrovňové přejezdy. Železniční vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy nebo jiné vlečky.
ZT: – závory
N: – nádražní budovy (1241) – železniční mosty (2141) – železniční tunely (2142) – dráhy speciální (metro) (2122)
Třídění na 5. a 6. místě:
Spodek drah železničních dálkových
Svršek drah železničních dálkových – tratě
Svršek drah železničních dálkových – stanice
Svršek drah železničních dálkových – výhybky
Svršek drah železničních dálkových – vlečky
Oplocení staveb 2121
Osvětlovací síť staveb 2121
Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2121