242061 Konstrukce chmelnic

242061 Konstrukce chmelnic

46.21.64.9 Díla inženýrská ostatní a budovy j. n.

28.11.23.6 (kód SKP) Ostatní konstrukční prvky z oceli j. n.

 

2112 Místní a účelové komunikace

2112 Místní a účelové komunikace

52 211.č2

Z: – síť komunikací v obcích, lesní a polní cesty, napojení komunikací, cest a stezek, křižovatky (vč. mimoúrovňových a okružních), silniční okruhy, vedlejší cesty, stezky pro pěší, stezky cyklistické, náměstí, pěší zóny, chodníky apod. – plochy charakteru pozemních komunikací jako jsou veřejná nezastřešená parkoviště, přístřešky pro nákupní vozíky apod. – odpočívky na místních komunikacích – ostatní zpevněné plochy charakteru pozemních komunikací – odstavné plochy
ZT: – nezbytné pevně zabudované konstrukce pro skladování materiálů, které vyžadují zvláštní způsob uskladnění, např. dělící stěny sypkých materiálů, podkladní konstrukce na skládkách – lesní přibližovací cesty
N: – silnice dálničního typu a silnice I. a II. třídy (2111) – nezpevněné cesty, stezky, které jsou součástí jiného stavebního díla (podle účelu)
Třídění na 5. a 6. místě:
Komunikace v obcích
Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací
Oplocení staveb 2112
Osvětlovací síť staveb 2112
Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2112

 

2121 Dráhy železniční dálkové

2121 Dráhy železniční dálkové

52 212.č1

Z: – spodek a svršek drah železničních celostátních, drah regionálních a železničních vleček – železniční výhybky, přejezdy, točny, přesuvny apod. Poznámka: Spodek drah železničních dálkových zahrnuje zemní těleso, odvodňovací zařízení, příkopy, ochranu svahů, malé zídky do výše 2 m a propustky. Hranicí mezi objektem „spodek“ a objektem „svršek“ je pláň horní plochy zemního tělesa (horní plocha násypu, dno zářezu), na které je uloženo kolejové lože. Svršek drah železničních dálkových – tratě – zahrnuje železniční svršek traťových kolejí, tj. kolejnice, upevňovadla, pražce a kolejové lože. Traťové koleje jsou ohraničeny krajními výhybkovými styky sousedních stanic. Svršek drah železničních dálkových – stanice – zahrnuje železniční svršek kolejí ve stanici, tj. kolejnice, upevňovadla, pražce a kolejové lože. Staniční koleje jsou omezeny krajními výhybkovými styky jedné stanice. Svršek drah železničních dálkových – výhybky – zahrnuje železniční výhybky a jim příbuzné konstrukce. Jsou to všechny druhy výhybek, kolejové křižovatky a speciální konstrukce železničního svršku (např. dilatační zařízení, zarážkové brzdy), doplňující konstrukce, např. označovací a ochranné zařízení, úrovňové přejezdy. Železniční vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy nebo jiné vlečky.
ZT: – závory
N: – nádražní budovy (1241) – železniční mosty (2141) – železniční tunely (2142) – dráhy speciální (metro) (2122)
Třídění na 5. a 6. místě:
Spodek drah železničních dálkových
Svršek drah železničních dálkových – tratě
Svršek drah železničních dálkových – stanice
Svršek drah železničních dálkových – výhybky
Svršek drah železničních dálkových – vlečky
Oplocení staveb 2121
Osvětlovací síť staveb 2121
Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2121

 

1271 Budovy pro zemědělství

1271 Budovy pro zemědělství

52 129.č1

Z: – budovy pro živočišnou produkci – např. stáje, vepříny, kravíny, drůbežárny, ohrady pro ovce, boudy pro psy apod. – budovy pro rostlinnou produkci – skleníky pro pěstování rostlin – budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů jako jsou sýpky, vinné sklepy, zemědělské kůlny, hangáry apod. – sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí apod., která jsou součástí zemědělských objektů – podzemní budovy pro zemědělství
ZT: – fóliovníky pro pěstování rostlin – zásobníky a jímky, které jsou součástí zemědělských objektů
N: – skleníky v botanických zahradách (1261) – budovy pro průmyslovou výrobu krmných směsí (1251) – samostatné budovy pro skladování zemědělských produktů, samostatná sila pro obiloviny, krmné směsi, zásobníky a jímky, které nejsou součástí zemědělských objektů (1252) – konstrukce chmelnic (2420) – konstrukce vinic (2420) – hrazení (2420)
Třídění na 5. a 6. místě:
Budovy pro rostlinnou produkci
Skleníky pro pěstování rostlin
Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
Budovy pro živočišnou produkci
Podzemní budovy pro zemědělství
Oplocení staveb 1271