2223 Vedení kanalizace místní trubní

2223 Vedení kanalizace místní trubní

52 250.č3

Z: – vedení místní trubní kanalizace, kanalizační přípojky, trubní vedení sběrných kanalizačních sítí (stoky) – stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
ZT: – kanalizace pro zemědělskou výrobu (kanalizace na kejdu, močůvku, hnojůvku, silážní šťávy a ostatní odpadní vody ze zemědělských provozů) – pozemní vodojemy kryté i nekryté násypem zeminy
N: – kanalizační stoky, tunely, štoly, kolektory pro umístění trubních vedení (2142) – vodojemy na věžové konstrukci (1252) – podzemní vodojemy (1252)
Třídění na 5. a 6. místě:
Vedení kanalizace místní trubní
Vedení kanalizace místní trubní j. n.
Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
Nádrže, jímky místních vedení kanalizace
Šachty místních vedení kanalizace
Oplocení staveb 2223
Osvětlovací síť vnější staveb 2223

 

2222 Vedení vody místní trubní

2222 Vedení vody místní trubní

52 250.č2

Z: – vedení místní trubní pro rozvod studené, teplé a horké vody, páry, stlačeného vzduchu (vč. pro účely požární a průmyslové) – vodárenské věže, přečerpávací stanice, úpravny vody – nádrže vod pozemní – vrty čerpací (studny vrtané) – studny j. n. a jímání vody – fontány, hydranty, kašny
ZT: – pozemní nádrže s umělým přítokem mimo přírodní tok – měrné objekty a rozdělovací objekty
N: – závlahová zařízení (2153) – místní kanalizace a čistírny odpadních vod (2223) – studny pro zakládání staveb (součást zakládaného stavebního díla) – fontány, hydranty, kašny apod., vedené jako kulturní památky (1273)
Třídění na 5. a 6. místě:
Sítě místní vodovodní rozvodné
Sítě průmyslové vody cirkulační
Vodovody požární
Sítě místní parovodní
Sítě místní teplovodní a horkovodní
Sítě místní vzduchovodní
Vedení vody místní trubní j. n.
Nádrže vod pozemní
Šachty místních vodovodních vedení 2222
Věžové zásobníky vody
Vrty čerpací (studny vrtané)
Studny j. n. a jímání vody
Fontány, hydranty, kašny
Oplocení staveb 2222
Osvětlovací síť vnější staveb 2222

 

2212 Vedení vody dálková trubní

2212 Vedení vody dálková trubní

52 241.č1

Z: – vedení dálková trubní povrchová nebo podzemní pro přepravu vody, teplé vody a páry – vedení dálková trubní kanalizační – sítě prameništní sběrné – řady dálkové násoskové, vzduchovodní apod. – nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov) – související čerpací stanice, přečerpávací stanice, úpravny vod, filtrovací a sedimentační nádrže – ostatní stavby vodního hospodářství vč. podzemních j. n. (kromě budov)
N: – nádrže vytvořené přehrazením vodního toku, nádrže přečerpávací energetické (horní) vč. armaturních komor (2152) – tunely, štoly, kolektory pro umístění trubních vedení (2142) – závlahové kanály, akvadukty (2153) – vodovodní přívodní potrubí (přípojky) pro obce vč. místní kanalizace (2222, 2223)
Třídění na 5. a 6. místě:
Řady vodovodní přívodní a zásobovací
Řady násoskové
Sítě prameništní sběrné
Řady parovodní
Řady teplovodní a horkovodní
Řady vzduchovodní, vzduchovody
Vedení vody dálková trubní j. n.
Vedení kanalizační dálková trubní
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov)
Šachty trubních vedení 2212
Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.
Oplocení staveb 2212
Osvětlovací síť vnější staveb 2212